beredskab

Beredskabsplanlægning er at planlægge for det ukendte.

Selv om Aalborg Universitet i udgangspunktet er et trygt sted at arbejde og studere, sker der af og til hændelser, som gør det nødvendigt at få hjælp fra 112-beredskabet: politi, ambulance, brandvæsen. 

Her kan du læse mere om universítetets beredskabsplanlægning - og hvad du skal gøre, hvis noget går galt. 

 • +

  Beredskabspolitik

  "Aalborg Universitet (AAU) ønsker at være i stand til at løse sine opgaver og forfølge sine mål – også når ekstraordinære hændelser truer den fortsatte drift. Negative konsekvenser af ekstraordinære hændelser skal således kunne afværges eller minimeres mest muligt for derved at muliggøre en tilbagevenden til normal drift så hurtigt som muligt." (Fra AAUs beredskabspolitik)

  AAU har udarbejdet en beredskabspolitik, som beskriver de principper og holdninger, der ligger til grund for, hvordan ekstraordinære hændelser (eksempelvis naturfænomener, brand, uheld med farlige stoffer og verbale/fysiske trulser om vold), som forstyrrer eller hæmmer universitetets normale drift, skal håndteres.

 • +

  Beredskabsplan - instrukser og retningslinjer

  Læs planen før ulykken!

  AAU's Generel Beredskabsplan er det centrale dokument i universitetets beredsplanlægning. Det er et dokument, som du absolut skal kende til.

  Den generelle plan beskriver instrukser, som du skal følge ved ekstraordinære hændelser, herunder instrukser for

  • alarmering,
  • varsling,
  • evakuering.

  Den generelle plan indeholder desuden særlige beredskabsrelaterede retningslinjer, som retter sig mod de,

  • der planlægger AAU-arrangementer,
  • der modtager telefoniske trusler,
  • der er vidne til voldshandlinger og amok handlinger,
  • der opdager mistænkelige genstande m.v..

  Foruden den generelle plan, kan der være udarbejdet lokale beredskabsplaner, som du også skal kende til, se links herunder.

  Både den generelle plan og lokale planer forventes at udvikle sig over tid i takt med erkendelsen af nye planlægningsbehov, men du kan altid finde links til de gældede beredskabsplaner her:

   

 • +

  Alarmering på AAU

  Akut brug for hjælp?

  Er der udbrudt brand, sket en ulykke, indtruffet en alvorlig nødsituation eller har du af andre grunde akut brug for hjælp fra 112-beredskabet, så skal du gøre følgende:

  1. SKAB SIKKERHED
   Stands eller begræns brand/ulykke/skade, hvis muligt.
   Benyt relevant udstyr, f.eks. brandslukker.
   Bevar roen og udsæt ikke dig selv eller andre for fare.
    
  2. RING 112
   Oplys dit navn og hvor du ringer fra.
   Oplys hvad der er sket og hvor mange er kommet til skade
   eller er i fare.
   Oplys telefonnummeret, du ringer fra.
    
  3. GIV FØRSTEHJÆLP
   Hvis nødvendigt.
   Hent hjertestarter eller andet førstehjælpsudstyr, f.eks. fra Safety Point.
    
  4. EVAKUER
   Hvis nødvendigt.
   Benyt evakuringsudstyr (veste), hvis muligt.
    
  5. RING TIL AAU'S NØDTELEFON
   AAL: tlf. 99 40 35 00
   CPH: tlf. 99 40 36 00
   ESB: tlf. 99 40 76 00
   Gentag informationerne, som du gav i pkt. 2.
   Bekræft tilkald af hjælp via 112.

  Husk: ring altid også til AAU's nødtelefon, hvis du har ringet 112.

  Kun ved at du ringer til AAU-nødtelefonen, har AAU som institution mulighed for at reagere. AAU's krisevagter er altid parat til at hjælpe, bl.a. ved at hjælpe dem fra 112-beredskabet, der kommer for at hjælpe os.
   

  Ikke-akut hjælp

  Ved ikke-alvorlig tilskadekomst, hvor tilskadekomne dog alligevel skal til kontrol på skadestuen, kan du rekvirere siddende parientbefordring.

  Læs mere om siddende patientbefordring i AAU-håndbogen.

 • +

  Varsling på AAU

  Hører du en alarm, kan du være i fare

  Varsling er signalgivning til personer, som kan blive udsat for fare som følge af en ekstraordinær hændelse.

  På AAU anvendes 3 forskellige metoder til varsling i bygninger:

  • Talevarsling
   Personer inden for hørevidde informeres og guides via standardiserede talemeddelelser. Normalt skal bygningen forlades ad nærmeste nødudgang. Varslingssystemet aktiveres automatisk eller via betjening af manuelle tryk (brandalarm). Systemet findes kun i bygninger – og er normalt kun hørbart inden døre.
    
  • Tonevarsling
   Personer inden for hørevidde hører et varslingssignal (sirene, klokke eller andet), som betyder, at der er sket noget – og at bygningen skal forlades ad nærmest nødudgang. Varslingssystemet aktiveres automatisk eller via betjening af manuelle tryk (brandalarm). Systemet findes kun i bygninger – og er normalt kun hørbart inden døre.
    
  • Varsling ved anråb
   Den, der opdager, at det ikke længere er trygt at opholde sig i en bygning eller et område, gør andre opmærksomme på, at de skal forlade bygningen eller området. Denne varslingsmetode anvendes både i bygninger, hvor der ikke er andre varslingssystemer, og i det fri. Varslingen bør efter omstændighederne gives på flere sprog – som minimum på dansk og på engelsk.

   

 • +

  Evakuering

  Hvis du varsles, skal du evakuere

  Evakuering tager sigte på flytte personer, evt. dyr, som opholder sig på en lokation, hvor de er i fare eller vil kunne komme i fare i forbindelse med ekstraordinær hændelse, til en ny lokation, hvor de er i sikkerhed.

  Evakuering er således en sikkerhedsskabende proces, som normalt iværksættes systematisk efter varsling. Når et varslingssignal gives, vil de fleste normalt forlade bygningen eller området af sig selv, men evakueringsprocessen indebærer desuden en systematisk gennemgang af bygningen eller området med det formål at sikre, at ingen mennesker eller evt. dyr er efterladt i farezonen.

  Det følger heraf, at hvis en evakuering ikke er sikkerhedsskabende eller evt. i selv sig selv rummer en fare, skal evakuering om muligt ikke foretages eller kun foretages efter anvisning fra 112-beredskabet.

  Ved alle AAU’s bygninger er der udpeget en samleplads, hvortil alle evakuerede som udgangspunkt skal samles. Dette er et væsentligt aspekt ved evakueringsopgaven, idet det typisk er på samlepladsen, at information om evt. savnede indhentes.

  Brug Evakueringsudstyr

  I alle AAU’s bygninger er der – ofte flere steder i bygningerne – ophængt evakueringsudstyr. Evakueringsudstyret understøtter en evakueringsopgave i bygningen eller i dele af bygningen.

  Evakueringsudstyret består af

  • Gul vest til evakueringsleder.
  • Gul instruks og kort over evakueringsområde.
  • Orange vest til samlepladsleder.
  • Orange instruks og kort/foto over samleplads.

  Den person, som påtager sig opgaven som evakueringsleder, skal iføre sig den gule vest og følge den tilhørende instruks. Den person, som påtager sig opgaven som samlepladsleder, skal iføre sig den orange vest og følge den tilhørende instruks.

 • +

  Safety Point - hjælp til selvhjælp

  et skab med sikkerhed

  Safety Points er letkendelige, væghængte skabe, som indeholder beredskabsrelateret udstyr, som du kan for brug for, hvis noget er gået galt. Skabene er opsat i alle AAU's bygninger - og de har altid det samme indhold:

  • Hjertestarter Philips HS 1
  • Ambu-maske
  • Forbindskasse
  • Håndildslukker (vandtågeslukker)
  • Øjenskylleflaske

  Skabene er altid åbne - og vi vil opfordre dig til at gøre dig bekendt med indholdet - inden ulykken sker.

  Bemærk: der kan sagtens være udstyr - slukkere, hjertestartere og forbindskasser - som er placeret uden for Safety Points, men det er afhængigt af lokale forhold. I Safety Points er der altid det samme indhold uanset de lokale forhold.

 • +

  Øvelser og formidling

  Brand- og evakueringsøvelser

  Det er vigtigt, at der med mellemrum gennemføres øvelser, så alle bygningsbrugere - både medarbejdere og studerende - får en grundliggende forståelse for, hvordan de skal forholde sig, f.eks. i tilfælde af brand.

  Alle enheder har mulighed for selv at gennemføre enkle brand- og evakueringsøvelser. Det er ikke svært eller tidskrævende, men ikke desto mindre kan læringsudbyttet være ganske godt. Erfaringsvist får mange en 'aha'-oplevelse.

  Arbejdsmiljøsektionen har udarbejdet en lille guide, som giver gode råd om brand- og evakueringsøvelser:

  Øvelse gør mester! 

   

  Foldere til formidling

  Arbejdsmiiljøsektionen har udarbejdet en folder, som kort beskriver, hvordan I skal forholde jer, når noget går galt. Folderen findes i både en dansk og en engelsk version.

  Folderen er 2-sidet - og ved udskrift skal papiret vendes over den korte side. Det ændres i 'Dialogboksen til Udskriv via system'. Under 'Indstillinger' og fanen 'Layout' skal Binding Position ændres til Top Bind. 


  KEND DIN BYGNING

  Her kan du finde præsentationer, som fortæller om den beredskabsmæssige indretning af AAU's bygninger:

  Kend din bygning RBG14 (CREATE)

  Know your building RBG14 (CREATE)

  Kend din bygning MSP1 (Musikkens Hus)

  Know your building MSP1 (Musikkens Hus)

  Kend din bygning TGL1 (NORDKRAFT)

  Know your building TGL1 (NORDKRAFT)

 • +

  Vær synlig som førstehjælper

  Alle, der kan førstehjælp, udgør en vigtig ressource, når noget går galt og nogen kommer til skade. Det gælder alle steder – også på AAU. Førstehjælpere redder liv.

  Men det er også en lidt usynlig ressource i dagligdagen. Det er ikke altid, at vi ved, hvem omkring os, der kan førstehjælp, hvilket ellers kan være vigtigt, hvis tiden er knap.

  Det råder vi bod på nu. Arbejdsmiljøsektionen har fået fremstillet et antal klistermærker med teksten ’Førstehjælper – First Aider’, som f.eks. kan anvendes på dørskilte, så det er synligt for alle, at bag denne dør sidder en person, som holder sine førstehjælpskompetencer vedlige.

  AAU’s institutter og afdelinger kan gratis rekvirere ark á 16 stk. klistermærker ved Arbejdsmiljøsektionen. Kontakt os på arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk.

  Har du et opdateret kursus?

  Hold øje med udbuddet af førstehjælpskurser i kursusportalen, som du kan finde via AAU Kompetenceudviklings hjemmeside. Hvis I gerne vil afholde et førstehjælpskursus for max. 16 deltagere i eget institut eller egen afdeling, så kontakt AAU Kompetenceudvikling.

 • +

  Nyttige APP's

  Her har vi samlet nogle nyttige app's, som enhver på AAU bør have installeret på sin mobil.

  • Mobilvarsling
   Bliv advaret ved større ulykker og katastrofer. Anvendes af myndighederne og supplerer andre varslingsmetoder, bl.a. sirenevarsling og beredskabsmeddelelser i radio og på TV.
    
  • 112 app
   Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater til alarmcentralen. På den måde kan du få hjælp hurtigere.
    
  • Trygfonden Hjertestarter-app
   Find nærmeste hjertestarter - og få hjælp til hjerte-lungeredning.