APV på AAU

Om arbejdspladsvurdering (APV) på AAU

På AAU benytter vi et APV-koncept, hvor dialog skal danne rammen om arbejdet med arbejdsmiljøet. APV-konceptet lægger vægt på dialog mellem leder og medarbejdere, fordi det er i dialogen, forandringerne sker.

Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMiU) besluttede i november 2022, at APV-processen fremover foregår som en cyklus, der strækker sig over 2 år - og skildrer mellem henholdsvis ulige kalenderår og lige kalenderår. Overordnet set er cyklussen bestående af kortlægning og handlingsplaner, arbejdsmiljødrøftelse og opfølgningsmøder samt løbende ajourføring af handlingsplaner.

I APV-konceptet indgår periodiske arbejdsmiljøaktiviteter, dvs. aktiviteter der er styret af fx bestemte deadlines og situationsbestemte arbejdsmiljøaktiviteter, hvilket er aktiviteter, som er anført af et konkret behov i det lokale arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde. 

APV 2024

I december 2022 afholdte Arbejdsmiljøsektionen et infomøde om AAU's årshjul for arbejdsmiljøarbejdet og APV-koncept, samt de af HAMiU vedtaget ændringer heri, som havde virkning fra den 1. januar 2023.

Find præsentationen af AAU's årshjul for arbejdsmiljøarbejdet og APV-koncept via linket her.

I præsentationen kan du se årshjulet på side 4 og 5, og efterfølgende fremgår betydningen heraf i forhold til 2023 og 2024 Nedenfor kan I hente gode råd og skabeloner, som kan hjælpe jer i APV-arbejdet.

 • +

  Gode råd - hjemmearbejde

  BESKRIVELSE

  Denne side er en opsummering på gode råd og anden inspiration, vi har opsamlet ifm. hjemmearbejde.

 • +

  APV årshjul

 • +

  Planlægningsmøder

  BESKRIVELSE:

  I forbindelse med opstart af APV-processen foreslår vi, at I indkalder til et planlægningsmøde for herigennem at sikre, at I kommer godt fra start og får lagt de væsentlige aktiviteter i kalenderen for de, der har en rolle i processen.

  AMS deltager meget gerne på disse planlægningsmøder, hvis I har behov/ønske om det, ligesom I er velkommen til at kontakte os, hvis I har behov for en drøftelse af jeres proces. 

  HVAD INTERESSERER ARBEJDSTILSYNET SIG FOR FRA DENNE FASE, HVIS DE KOMMER BESØG:

  Der er ikke noget i denne fase, som Arbejdstilsynet vil have et særligt fokus på.

  Gode råd:

  Der findes ikke gode råd til denne fase.

  værktøjer:

  Referatskabelon (frivillig)

  inspiration:

  Der findes ikke særlig inspiration til denne fase

 • +

  Trivselsbarometer

  BESKRIVELSE:

  Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMiU) har i september 2022 besluttet, at spørgeskemaet til Trivselsbarometeret udvides fra 9 til 20 spørgsmål. De nye spørgsmål er tilføjet ud fra en vurdering af deres relevans i en universitetssammenhæng, samt ved at undersøge, hvilke parametre i det sociale- og organisatoriske arbejdsmiljø, der i sektoren udgør de største belastningsfaktorer. Find det nye spørgeskema her og via link nederst på siden.

  Samtidigt har HAMiU besluttet, at målingen fremover gennemføres hvert andet år, og ikke længere hvert år. Formålet er at sikre, at arbejdsmiljøorganisationen får bedre tid til at følge op på resultaterne, samt beslutte, gennemføre og evaluere tiltag til forbedring af trivslen i det sociale- og organisatoriske arbejdsmiljø og følge op med eventuelt supplerende og/eller korrigerende handlinger.

  Resultateterne fra trivselsbarometret skal fortsat bruges som inspiration til dialog om fremadrettet og forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det skal bl.a. danne grundlag for jeres drøftelser i jeres kortlægninger ligesom, det kan indgå i jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse.

  De 9 spørgsmål som Trivselsbarometeret tidligere bestod af findes via linket her

  HVAD INTERESSERER ARBEJDSTILSYNET SIG FOR FRA DENNE FASE, HVIS DE KOMMER BESØG:

  Trivselsbarometeret er ikke noget, Arbejdstilsynet forventes at have et specifikt fokus på, dog se ovenfor.

  gode råd: 

  Gode råd: særligt ift. krænkende handlinger

  GODE RÅD: SÆRLIGT IFT. WORK-LIFE BALANCE OG LIVSFASEBEHOV 

  værktøjer:

  Ingen. Resultaterne følger fra ekstern leverandør og udsendes centralt.

  inspiration: 

 • +

  Dialogbaseret kortlægning

  beskrivelse:

  Kortlægningsskemaet er inddelt i hovedemner med tilhørende inspirationsspørgsmål, som bidrager til dialogen. Tilret gerne efter egne behov, så der kommer fokus på det, der er væsentligst netop hos jer. Der er metodefrihed i kortlægningsprocessen. 

  Hvis skabelonen til kortlægningen nedenfor benyttes, foreslår vi, at I udsender den til jeres team inden afholdelse af fælles dialogmøde, hvor der laves en samlet APV-kortlægning. Herved har hver enkelt mulighed for at overveje egne input inden fællesmødet. Sørg for, at en arbejdsmiljørepræsentant faciliterer mødet.

  HVAD INTERESSERER ARBEJDSTILSYNET SIG FOR FRA DENNE FASE, HVIS DE KOMMER BESØG:

  Kortlægning er en fast del af APV-processen. Kortlægning fører frem til konkrete handlingsplaner, og det er handlingsplanerne, der er "produktet", Arbejdstilsynet vil spørge ind til. Arbejdstilsynet fraviger ikke krav om afholdelse af APV i coronatid.

  gode råd:

  værktøjer:

  inspiration:

 • +

  Handlingsplaner

  beskrivelse:

  For de prioriterede indsatsområder udarbejdes handlingsplaner. Forhold som kan bringes i orden med det samme, kræver ikke handlingsplan.

  Retningslinjer for, hvordan der skal følges op på handlingsplanen:

  • Hvem har ansvaret for gennemførelse af planen?
  • Hvornår?
  • Hvordan der skal følges op?

  Hvad interesserer Arbejdstilsynet sig for fra denne fase, hvis de kommer besøg:

  Handlingsplanerne er det produkt, der skal komme ud af APV-processen. Handlingsplanerne skal dokumenteres og kunne fremvises, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg og spørger til dem. Der er en fast skabelon til, hvordan institutter og afdelinger laver handlingsplanerne. 

  Det betyder konkret, at handlingsplanerne:

  • gennemgås på et AMiU/SA-møde eller tilsvarende med evt. deltagelse af AMS
  • evt. hænges op relevante steder i afdelingen/instituttet
  • kommunikeres/journaliseres til medarbejdere og AMS, når handlingsplanerne er klare
  • kommunikeres/journaliseres til medarbejderne, når handlingsplanerne opdateres.

  gode råd:

  værktøjer:​

  APV-året 2024:

 • +

  Arbejdsmiljødrøftelse

  beskrivelse:

  Hvert institut og afdeling (med selvstændig ledelse) gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Dette sker på et AMiU/SA-møde, eller tilsvarende, senest den 15. december, hvis ikke der i løbet af året har været anledning til at tage drøftelsen tidligere.

  I arbejdsmiljødrøftelsen beslutter I fremtidige mål for arbejdsmiljøarbejdet, og hvordan I vil komme derhen. 

  Dagsorden ligger fast, og der findes en obligatorisk skabelon, der skal benyttes til referatet:

  1. Er foregående års mål opnået?
  2. Hvad skal være i fokus det kommende år?
  3. Hvordan skal samarbejdet foregå?
  4. Hvilke mål sætter vi for det kommende år?
  5. Hvilke øvrige input er evt. medtaget i drøftelsen?
  6. Godkendelse/verificering af nuværende arbejdsmiljøorganisation

  Herudover: Udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan til sikring af, at vi har de nødvendige kompetencer til det kommende års arbejdsmiljøarbejde.

  HVAD INTERESSERER ARBEJDSTILSYNET SIG FOR FRA DENNE FASE, HVIS DE KOMMER BESØG:

  Arbejdstilsynet vil se dokumentation på arbejdsmiljødrøftelsen, herunder kompetenceudviklingsplan.

  gode råd:

  værktøjer:

  inspiration:

 • +

  Opfølgningsmøde

  beskrivelse:

  Frem til 2019 afholdte vi institutsparringer.

  Disse er nu erstattet med opfølgningsmøder med Arbejdsmiljøsektionen. Møderne afholdes i efteråret.  

  Møderne kan sammensættes efter behov, f.eks. med AMS alene eller evt. med et andet institut/afdeling. Vi tager fat I jer for at drøfte det praktiske.

  Formål med sparringsmøderne er at bistå med:

  • Inspiration, sparring og opfølgning på igangværende handlingsplaner
  • Generelle arbejdsmiljømæssige spørgsmål, udfordringer eller andet, der fylder.

  Hvad interesserer Arbejdstilsynet sig for fra denne fase, hvis de kommer besøg:

  Opfølgning på de igangværende handlingsplaner vil være det område, Arbejdstilsynet kan være interesserede i. I skal således kunne fremvise handlingsplanerne og den løbende opfølgning, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg og spørger ind:

  Det betyder konkret, at I skal:

  • Gennemgå handlingsplanerne ift. om de følger planen, eller om der skal justeres
  • Sikre, at de opdaterede handlingsplaner kommunikeres/journaliseres til medarbejdere/AMS, når relevant og efter behov

  gode råd:

  Der findes ikke gode råd til denne fase.

  værktøjer:

  Der findes ikke værktøjer til denne fase, men AMS indkalder og kommer med forslag til dagsorden.

  inspiration:

  Der findes ikke inspiration til denne fase.

 • +

  Arbejdstilsynet kommer på besøg

  beskrivelse:

  Det er i AAU's interesse, at der ved alle institutter og afdelinger opretholdes en konstruktiv dialog med Arbejdstilsynet. 

  Gennem denne dialog får AAU’s institutter og afdelinger vigtige input, som er med til at sikre, at det igangværende arbejdsmiljøarbejde har det rigtige fokus og fører til tilfredsstillende resultater til gavn for alle AAU-ansatte. Arbejdstilsynets tilsynsbesøg er derfor velkomne på AAU.

  For at få det bedste udbytte af tilsynsbesøgene er det vigtigt, at alle ledere og ansatte kender Arbejdstilsynets rolle og arbejdsmetoder og, at man så vidt muligt er forberedt, når Arbejdstilsynet kommer.

  Der er udarbejdet et sæt gode råd, som oplyser om, hvordan man på AAU’s institutter eller afdelinger bør forberede sig, når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg, og hvad man skal forvente, når Arbejdstilsynet har været på besøg.

  relevante links og værktøjer:

  Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

 • +

  Graviditet og arbejdsmiljø

  beskrivelse:

  Undersøgelser viser, at gravide ønsker at blive på job så længe det er muligt, men at mange oplever, at man for sent taler om hensyn og nødvendige justeringer i arbejdet.

  Graviditet er ikke sygdom. Mange vil som en naturlig del af graviditeten opleve smerter og ubehag, som er knyttet til normale kropslige forandringer i graviditetsperioden. En del gravide sygemelder sig på baggrund af disse gener, som udover at påvirke den gravide selv også har betydning for arbejdspladsen. Der er flere forhold, der bidrager til generne. I nogle tilfælde skyldes det belastende arbejdsforhold - forhold som måske let kan justeres eller ændres.

  Når en medarbejder meddeler, at hun er gravid skal arbejdspladsen udarbejde en gravid-APV. Gravid-APV'en er lovpligtig og har fokus på de risici i arbejdet der have betydning for graviditeten. APV'en er også en anledning til at drøfte, hvordan arbejdspladsen kan fastholde den gravide samt skabe meningsfulde rammer og fortsat udvikling for medarbejderen.

  værktøjer:

  REGLER FOR DEN GRAVIDE MEDARBEJDER

  Du skal underrette din arbejdsgiver, senest 3 måneder før din termin, om at du er gravid samt om, hvornår du har tænkt dig at gå fra på barsel. Af hensyn til dit og dit barns sikkerhed og sundhed er det dog en fordel at du så tidligt som muligt informerer om din graviditet
  For faderen gælder det, at han skal underrette senest 4 uger før termin, om han ønsker at afholde 2 ugers barsel lige efter fødslen. Hvis faderen senere ønsker at afholde barselsorlov med barnet, så skal han fortælle sin arbejdsgiver om det senest 8 uger efter fødslen.
  Der gælder i den anden ende en regel om, at du senest 8 uger efter fødslen skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du har tænkt dig at vende tilbage til arbejdet.

  REGLER FOR ARBEJDSPLADSEN

  Arbejdspladsen/lederen skal, når han/hun er bekendt med at en medarbejder er gravid sørge for, at der udarbejdes en arbejdspladsvurdering ift. om medarbejderen udsattes for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditeten.

  Hvis arbejdsgiveren vurderer, at en risiko vil få negativ indvirkning på graviditeten eller amningen, skal han/hun foretage sig følgende:

  Sørge for tekniske foranstaltninger eller ændret indretning af arbejdsstedet, eller hvis det ikke er tilstrækkeligt eller muligt
  Ændre i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet, eller hvis det ikke er tilstrækkeligt eller muligt
  Overføre den gravide eller ammende til andre opgaver, eller hvis det ikke er tilstrækkeligt eller muligt
  Beslutte, at den gravide eller ammende ikke må beskæftige sig med det pågældende arbejde.

  KEMISK-BIOLOGISKE ARBEJDE OG GRAVIDITET

  Er den gravide eksponeret for særlige stoffer eller kemikalier er det vigtigt, at APV-guiden, udarbejdet af arbejdsmiljøsektionen, suppleres med særlige spørgsmål ang. disse farer. Overvej om der er behov for at involvere arbejdsmedicinsk klinik eller en af arbejdsmiljøsektionens specialister.

  ARBEJDSMEDICINSK KLINIK

  Mail: arbmed@rn.dk
  Tlf.: 97 66 41 00

  Telefontid

  Mandag-torsdag 8-15
  Fredag 10-14

  inspiration: