udvalg og politikker

Om AAU's arbejdsmiljøorganisation og udvalg

Aalborg Universitet skal have en arbejdsmiljøorganisation, hvor dialogen mellem ledelse og medarbejdere bidrager til det gode organisatoriske, sociale og fysiske arbejdsmiljø.  

Samarbejdet varetages af en arbejdsmiljøorganisation i flere niveauer, som til enhver tid afspejler universitetets inddeling i fakulteter, institutter og tværgående afdelinger. Som følge heraf sker der tilbagevendende tilpasninger af arbejdsmiljøorganisationen, ligesom der jævnligt sker ændringer i den personkreds, som indgår i den.

Nedenfor finder finder du de vigtigste oplysninger på arbejdsmiljøorganisationen på AAU.

 

 • +

  valg af arbejdsmiljørepræsentant

  Om arbejdsmiljøvalget på AAU

  Hvert andet år gennemfører AAU samtidigt valg af arbejdsmiljørepræsentanter på AAU. Alle arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) er på valg samtidig på hele AAU.

  Det er ifølge arbejdsmiljøloven arbejdsgiveren, som skal sørge for, at valget finder sted, og derfor bliver en mail til alle niveau-3-ledere sendt i starten af februar 2021.

  Deadline for valgets afslutning er 19. marts 2021.

   

  For institutter/afdelingen som allerede har valgt

  Nogle få institutter har allerede har været igennem valghandlingen og for jer gør det sig gældende, at jeres nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter er indsat i deres funktionsperiode indtil 31. marts 2023.

  Designet af selve valghandlingen er overladt til det enkelte tjenestested. Der er fuld metodefrihed mht. selve valghandlingen; stormøde med håndsoprækning, hemmelig brevafstemning med en stemmeboks hos institut-/FS-afdelingssekretæren, Doodle-afstemning m.m. Vi kan beklageligvis ikke lave et centralt styret-organiseret valg, fordi vi hverken har datagrundlag eller valgsoftware.

   

  Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant

  Er du nysgerrig på hvad en arbejdsmiljørepræsentant laver? Læs folderen

   

  FAQ - valg af arbejdsmiljørepræsant, periode, hvem dækker AMR, når der mangler en AMR osv.

  Du er altid velkommen til at kontakte arbejdsmiljøsektionen med dine spørgsmål. Se de hyppigst stillede spørgsmål på på Arbejdstilsynets FAQ

   

  Procedure for valg af arbejdsmiljørepræsentanter og udpegning af arbejdsledere ved Aalborg Universitet (AAU), 2021

  Trin nr. Det sker der
  1.

  Hvert institut/FS-afdeling eller sekretariat skal definere og navngivejeres arbejdsmiljøgrupper. Arbejdsmiljøgruppen er fundamentet for instituttets/FS-afdelingens arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvorfor det er der, AMO defineres.

  2.                       

  Institutlederen/FS-afdelingschefen/sekretariatschefen meddeler til alle medarbejdere i instituttet/FS-afdelingen, at der bliver afholdt valg til arbejdsmiljørepræsentant med valg-deadline d. 19. marts 2021, og at medarbejderne er velkomne til at stille op som kandidater. Opstilling og valg sker til en specifik arbejdsmiljøgruppe.

  De nuværende arbejdsmiljørepræsentanters funktionsperiode udløber pr. 31. marts 2021, og de valgtes funktionsperiode starter derfor d. 1. april 2021.

  3                                          Medarbejderne stiller op som kandidater til valget af arbejdsmiljørepræsentanter ved at meddele dette til institutlederen/FS-afdelingschefen/sekretariatschefen. Medarbejderne kan melde sig individuelt eller diskutere opstilling på møder.
  4.             Institutlederen/FS-afdelingschefen/sekretariatschefen udsender valglister, så medarbejderne kan overveje deres stemmeafgivning inden valget.
  5.             Hvis der er udsigt til kampvalg, må der føres valgkampagner. Hvis der er en kandidat pr. arbejdsmiljøgruppe, er der valgt pr. fredsvalg.
  6.

  Valget afholdes.Man kan stemme på en kandidat til den arbejdsmiljøgruppe, som man er omfattet af.

  7.           

   

                                  

  Valgresultatet meddeles til institutlederen/FS-afdelingschefen/sekretariatschefen, som godkender og videreformidler valgresultatet til alle medarbejderne i instituttet/FS-afdelingen eller sekretariatet og en samlet tilbagemelding for hele enheden sendes til AAU's centrale arbejdsmiljøsektion (AMS) for registrering (ams@adm.aau.dk) inkl. information om, hvorvidt de valgte har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse eller ej. Husk i formidlingen af valgresultatet, både til medarbejderne og AMS, at beskrive nærhedsprincippet (hvilken medarbejdergruppe, sektion, adresse e.l.) de valgte repræsenterer.
  Hvis medarbejderen er organiseret i en fagforening, hvilket ikke er et krav for at blive arbejdsmiljørepræsentant, kan medarbejderen vælge at informere sin faglige organisation om valget og det nye tillidshverv. Dette kan ikke ske fra centralt hold
  8.

  Efter valg af arbejdsmiljørepræsentant(-er) udpeger chefen en arbejdsleder pr. arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen udgør tilsammen arbejdsmiljøgruppen.

   
  9.

  Alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere skal ifølge arbejdsmiljøloven inden 3 måneder fra valget have gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

  Hvis en nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant ikke allerede har gennemført uddannelsen (skal i så fald være gennemført efter 1991), skal den gennemføres på et af de udbudte kurser.

  Arbejdsmiljøsektionen har arrangeret kurser med den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse i foråret/sommeren 2021. Se kursusudbud: Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse.

   

  Se eksempel på, hvordan arbejdsgrupper defineres

   

 • +

  Oversigt over AAU's arbejdsmiljøorganisation

  HAR DU BRUG FOR AT FINDE EN ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSLEDER?

  Denne liste over arbejdsmiljøgrupper på AAU opdateres løbende. Har du ændringer, kontakt da arbejdsmiljøsektionen.

  Regler og muligheder - for leder og AMO

  I håndbogen finder du overblik over arbejdsmiljøorganisationen på AAU, guides til arbejdsmiljøorganisationen og den arbejdsmiljøansvarlige leder m.m.

 • +

  Hovedarbejdsmiljøudvalget HAMiU

  Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMiU) fastlægger politikker, rammer og strategier for arbejdsmiljøarbejdet for Aalborg Universitet (AAU) og sætter ambitionsniveauet for arbejdsmiljøet på AAU.

  HAMIU VARETAGER:

  • politikker inden for HAMiU´s ansvarsområde
  • den overordnede tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet med AAU's arbejdspladsvurdering (APV) i samarbejde med HSU.
  • et årligt arbejdsmiljøseminar for hele AAU's arbejdsmiljøorganisation.
  • det årlige arbejdsmiljøregnskab og evaluering af samme i en arbejdsmiljødrøftelse for hele AAU
  • årlig evaluering og eventuelt revision af: AAU's arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljøuddannelsen på AAU og arbejdsmiljøorganisationen på AAU inkl. informationsstrukturen 


  Se HAMiU's sammensætning og læs HAMiU's dagsordener og mødereferater på AAU INSIDE.

 • +

  AAU's arbejdsmiljøpolitik

  Aalborg Universitets arbejdsmiljøpolitik er den overordnede beskrivelse af implementeringen af lov om arbejdsmiljø på Aalborg Universitet.

  Arbejdsmiljøpolitikken har i 2021 gennemgået en revidering, som blev vedtaget på HAMiU-mødet d. 11. oktober 2021. Den oprindelige Arbejdsmiljøpolitik blev vedtaget på HAMiU-mødet den 15. februar 2018.

 • +

  Arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøgrupper - opgaver

  Kort fortalt varetager Arbejdsmiljøudvalget de overordnede og strategiske arbejdsmiljøopgaver, mens arbejdsmiljøgruppen tager sig af de daglige og operationelle arbejdsmiljøopgaver. 

  I dette overblik kan du se, hvad hhv. Arbejdsmiljøudvalg, Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøgruppens vigtigste opgaver er.

 • +

  FSU og arbejdsmiljøorganisationen

  2 gange om året mødes FSU med arbejdmiljøorganisationen (minimum næstformændene for Arbejdsmiljøorganisationen). 

   

  Hvad er Formålet med møderne

  • At agere bindeled/talerør – at løfte fælles problemstillinger og gode initiativer fra institutter/sekretariater op til fælles drøftelse og eventuelle indsatser på fakultetsniveau. 
  • At videndele med hinanden – give inspiration via erfaringsudveksling og derved bidrage til at kunne skabe bedre processer omkring arbejdsmiljøarbejdet. 

   

  FSU møder med arbejdsmiljørepræsentanter - hvor stammer det fra

  HAMiU-referat, 21. februar 2017, punkt 2: Rektor konkluderede, at fakultetssamarbejdsudvalgene (FSU) får til opgave to gange om året at drøfte arbejdsmiljø i fakultetet, og at der til disse to møder skal deltage arbejdsmiljørepræsentanter (fx alle næstformændene i institutternes AMiU'er). FSU'ernes kommissorium og forretningsorden skal tilpasses hertil. 

   

   

  Hvornår bør de to møder afholdes og med hvilke dagsordenspunkter?


  For at have bedste forudsætning for at viden er aktuel og relevant, bør møderne afholdes

  • 1. halvår: I starten af april. Efter trivselsbarometerresultaterne er blevet behandlet i arbejdsmiljøudvalgene. Dekanen modtager trivselsbarometerresultater for fakultetet. I denne forbindelse kan det også være relevant at inddrage sygefraværsstatistikken
   Der kan selvfølgelig være andre aktuelle arbejdsmiljøtematikker, som kan drøftes - hør gerne dekan/arbejdsmiljøorganisationen. Hent præsentation med spørgsmål, som kan bruges til drøftelse på møderne 1. halvår. 
  • 2. halvår: I starten af oktober. Efter de lokale arbejdsmiljødrøftelser, som afholdes inden udgangen af august. I vil modtage sammenfatning fra de lokale arbejdsmiljødrøftelser, så giv gerne melding til arbejdsmiljoesektion@adm.aau ift. eventuelle deadlines. 

   


  Hvem bør deltage?


  Som minimum inviteres FSU og næstformændene for de respektive AMiU’er (arbejdsmiljøudvalg). I må selvfølgelig gerne invitere flere medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere).
  Arbejdsmiljøsektionen har mulighed for at deltage på møderne, forme indhold, facilitere dele af indholdet o.l. Send os gerne en mødeindkaldelse. 


  Tidsforbrug


  - Vi anbefaler, at I afsætter ca. to timer til møderne