udvalg og politikker

Om AAU's arbejdsmiljøorganisation og udvalg

Aalborg Universitet skal have en arbejdsmiljøorganisation, hvor dialogen mellem ledelse og medarbejdere bidrager til det gode organisatoriske, sociale og fysiske arbejdsmiljø.  

Samarbejdet varetages af en arbejdsmiljøorganisation i flere niveauer, som til enhver tid afspejler universitetets inddeling i fakulteter, institutter og tværgående afdelinger. Som følge heraf sker der tilbagevendende tilpasninger af arbejdsmiljøorganisationen, ligesom der jævnligt sker ændringer i den personkreds, som indgår i den.

Nedenfor finder finder du de vigtigste oplysninger på arbejdsmiljøorganisationen på AAU.

 

 • +

  Arbejdsmiljøorganisering på AAU

  Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation skal være etableret i overensstemmelse med bestemmelserne i arbejdsmiljølovgivningen – gældende for virksomheder med mere end 35 ansatte.

  Dette dokument beskriver, hvorledes disse bestemmelser og universitetets arbejdsmiljøpolitik skal udmøntes på universitetet. Dokumentet har status af regler, som er gældende for hele universitetets arbejdsmiljøorganisation.

 • +

  OVERSIGT OVER AAU'S ARBEJDSMILJØORGANISATION

  HAR DU BRUG FOR AT FINDE EN ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSLEDER?

  Denne liste over arbejdsmiljøgrupper på AAU opdateres løbende. Har du ændringer, kontakt da arbejdsmiljøsektionen.

   

 • +

  valg af arbejdsmiljørepræsentant

  valg af arbejdsmiljørepræsentanter på AAU

  På denne side kan du læse mere om valg af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) på AAU, finde eksempler til brug for at informere medarbejderne, finde svar på forskellige spørgsmål, læse mere om hvordan valget foregår m.v.

   

  Om arbejdsmiljøvalg på AAu

  Hvert andet år gennemfører AAU samtidigt valg af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) på AAU. Alle AMR er dermed på valg samtidigt på hele AAU.

  Det er ifølge arbejdsmiljøloven arbejdsgiveren, som skal sørge for, at valget finder sted, og derfor bliver en mail til alle niveau-3-ledere sendt i starten af februar 2023. Valget afholdes i perioden den 1. marts og frem til:

  Deadline for valgets afslutning er 17. marts 2023.

   

  EKSEMPLER PÅ INFORMATIONER TIL MEDARBEJDERNE

  Har du brug for eksempler/skabeloner til valgbreve til medarbejderne kan du finde dem via links herunder.
  Du finder både et eksempel på et brev vedr. opstilling af kandidater og et brev vedr. valg af kandidater - begge på både dansk og engelsk.

   

  For institutter/afdelinger som allerede har valgt

  Nogle få institutter har allerede har været igennem valghandlingen og for jer gør det sig gældende, at jeres nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter er indsat i deres funktionsperiode indtil 31. marts 2023.

  Designet af selve valghandlingen er overladt til det enkelte tjenestested. Der er fuld metodefrihed mht. selve valghandlingen; stormøde med håndsoprækning, hemmelig brevafstemning med en stemmeboks hos institut-/FS-afdelingssekretæren, Doodle-afstemning m.m. Vi kan beklageligvis ikke lave et centralt styret-organiseret valg, fordi vi hverken har datagrundlag eller valgsoftware.

   

  Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant

  Er du nysgerrig på hvad en arbejdsmiljørepræsentant laver? Læs folderen

   

  FAQ - valg af arbejdsmiljørepræsant, periode, hvem dækker AMR, når der mangler en AMR osv.

  Se de hyppigst stillede spørgsmål på på: 

  Du er altid velkommen til at kontakte Arbejdsmiljøsektionen med bl.a. spørgsmål, brug for sparring m.v.

   

  Sådan foregår valget af arbejdsmiljørepræsentanter på Aalborg universitet 2023

  Læs her, hvordan valget af arbejdsmiljørepræsentanter på Aalborg Universitet, trin for trin, foregår i 2023.

   

  Definition af arbejdsgrupper

  Via linket herunder kan du finde eksempler på, hvordan arbejdsgrupper kan defineres.

   

 • +

  Hovedarbejdsmiljøudvalget HAMiU

  Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMiU) fastlægger politikker, rammer og strategier for arbejdsmiljøarbejdet for Aalborg Universitet (AAU) og sætter ambitionsniveauet for arbejdsmiljøet på AAU.

  HAMIU VARETAGER:

  • politikker inden for HAMiU´s ansvarsområde
  • den overordnede tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet med AAU's arbejdspladsvurdering (APV) i samarbejde med HSU.
  • et årligt arbejdsmiljøseminar for hele AAU's arbejdsmiljøorganisation.
  • det årlige arbejdsmiljøregnskab og evaluering af samme i en arbejdsmiljødrøftelse for hele AAU
  • årlig evaluering og eventuelt revision af: AAU's arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljøuddannelsen på AAU og arbejdsmiljøorganisationen på AAU inkl. informationsstrukturen 


  Se HAMiU's sammensætning og læs HAMiU's dagsordener og mødereferater på ansatte.aau.dk 

 • +

  AAU's arbejdsmiljøpolitik

  Aalborg Universitets arbejdsmiljøpolitik er den overordnede beskrivelse af implementeringen af lov om arbejdsmiljø på Aalborg Universitet.

  Arbejdsmiljøpolitikken har i 2021 gennemgået en revidering, som blev vedtaget på HAMiU-mødet d. 11. oktober 2021. Den oprindelige Arbejdsmiljøpolitik blev vedtaget på HAMiU-mødet den 15. februar 2018.

  Ud over politikken er vedtaget følgende interne regler:

  Arbejdsmiljøorganisering på AAU
  Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation skal være etableret i overensstemmelse med bestemmelserne i arbejdsmiljølovgivningen – gældende for virksomheder med mere end 35 ansatte.

  Dette dokument beskriver, hvorledes disse bestemmelser og universitetets arbejdsmiljøpolitik skal udmøntes på universitetet. Dokumentet har status af regler, som er gældende for hele universitetets arbejdsmiljøorganisation.

 • +

  Arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøgrupper - opgaver

  Kort fortalt varetager Arbejdsmiljøudvalget de overordnede og strategiske arbejdsmiljøopgaver, mens arbejdsmiljøgruppen tager sig af de daglige og operationelle arbejdsmiljøopgaver. 

  I dette overblik kan du se, hvad hhv. Arbejdsmiljøudvalg, Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøgruppens vigtigste opgaver er.

  Arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg varetager hovedsageligt deres opgaver på møder. Arbejdsmiljøgrupperne varetager derimod deres opgaver i dagligdagen - parallelt med øvrige opgaver i afdelingerne, som de dækker. Medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne beskrives derfor ofte som arbejdsmiljøets 'frontsoldater'.

  Men skal arbejdsmiljøgrupperne og hele arbejdsmiljøorganisationen lykkes med opgavevaretagelsen, er der nogle forudsætninger, som skal være til stede. For eksempel skal grupperne sørge for at få skabt tid og rum til arbejdet.

  I guiden En velfungerende arbejdsmiljøorganisationt kan I læse mere om disse forudsætninger og hvad I konkret kan gøre for at bane vejen til et godt samarbejde om arbejdsmiljøet i jeres institut eller afdeling.

 • +

  FSU og arbejdsmiljøorganisationen

  2 gange om året mødes FSU med arbejdmiljøorganisationen (minimum næstformændene for Arbejdsmiljøorganisationen). 

   

  Hvad er Formålet med møderne

  • At agere bindeled/talerør – at løfte fælles problemstillinger og gode initiativer fra institutter/sekretariater op til fælles drøftelse og eventuelle indsatser på fakultetsniveau. 
  • At videndele med hinanden – give inspiration via erfaringsudveksling og derved bidrage til at kunne skabe bedre processer omkring arbejdsmiljøarbejdet. 

   

  FSU møder med arbejdsmiljørepræsentanter - hvor stammer det fra

  HAMiU-referat, 21. februar 2017, punkt 2: Rektor konkluderede, at fakultetssamarbejdsudvalgene (FSU) får til opgave to gange om året at drøfte arbejdsmiljø i fakultetet, og at der til disse to møder skal deltage arbejdsmiljørepræsentanter (fx alle næstformændene i institutternes AMiU'er). FSU'ernes kommissorium og forretningsorden skal tilpasses hertil. 

   

   

  Hvornår bør de to møder afholdes og med hvilke dagsordenspunkter?


  For at have bedste forudsætning for at viden er aktuel og relevant, bør møderne afholdes

  • 1. halvår: I starten af april. Efter trivselsbarometerresultaterne er blevet behandlet i arbejdsmiljøudvalgene. Dekanen modtager trivselsbarometerresultater for fakultetet. I denne forbindelse kan det også være relevant at inddrage sygefraværsstatistikken
   Der kan selvfølgelig være andre aktuelle arbejdsmiljøtematikker, som kan drøftes - hør gerne dekan/arbejdsmiljøorganisationen. Hent præsentation med spørgsmål, som kan bruges til drøftelse på møderne 1. halvår. 
  • 2. halvår: I starten af oktober. Efter de lokale arbejdsmiljødrøftelser, som afholdes inden udgangen af august. I vil modtage sammenfatning fra de lokale arbejdsmiljødrøftelser, så giv gerne melding til arbejdsmiljoesektion@adm.aau ift. eventuelle deadlines. 

   


  Hvem bør deltage?


  Som minimum inviteres FSU og næstformændene for de respektive AMiU’er (arbejdsmiljøudvalg). I må selvfølgelig gerne invitere flere medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere).
  Arbejdsmiljøsektionen har mulighed for at deltage på møderne, forme indhold, facilitere dele af indholdet o.l. Send os gerne en mødeindkaldelse. 


  Tidsforbrug


  - Vi anbefaler, at I afsætter ca. to timer til møderne